مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای شرکت آب و فاضلاب استان لرستان می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    راه اندازي سامانه اطلاعات مکاني تحت وب (WEBGIS) ۱۰۰۲ عمومي-دو مرحله اي ۱۳۹۶/۲/۱۸ ۱۳۹۶/۲/۲۵
۲    خريد 40000 متر لوله پلي اتيلن دراقطار مختلف از توليد کننده هاي داخلي ۹۶-۱۰۰۰۱ عمومي-يک مرحله اي ۱۳۹۶/۲/۱۰ ۱۳۹۶/۲/۳۱
۳    ارزيابي کيفي مناقصه گران (پيمانکاران) کليه پروژه هاي اجرايي در بخش آب وفاضلاب ۹۵-۱۰۰۰ عمومي-يک مرحله اي ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۶/۳۱

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان